Privacyverklaring

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming in het bedrijf

Deze informatie over de gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:

Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG
V.i.S.d.P. Dipl.-Kfm. Götz Albrecht Lewens, Götz-Philip Lewens
Bauernallee 13
19288 Ludwigslust
Telefon: +49 3874 2502 0
Telefax: +49 3874 2502 50
E-Mail:

Functionaris voor gegevensbescherming:
PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21
80802 München
www.datenschutzexperte.de
E-Mail:

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens; aard en doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.lewens-markisen.de bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. Hierbij worden de volgende gegevens zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen, tot deze geautomatiseerd worden gewist:

 • IP-adres van de gebruikte computer,
 • datum en tijd van het bezoek,
 • naam en URL van het geopende bestand,
 • website vanwaar het bezoek plaatsvindt (referrer URL),
 • gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access provider.

De vermelde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • garantie van een vlekkeloze verbinding met de website,
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor de gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

Daarnaast maken wij bij uw bezoek aan onze website ook gebruik van cookies en analyseservices. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de punten 4 en 5 van deze privacyverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard ook bieden wij u de mogelijkheid om met ons in contact te treden via een formulier op de website. Hierbij is het noodzakelijk dat u een geldig e-mailadres opgeeft, zodat wij weten van wie de vraag komt is en deze kunnen beantwoorden. Andere gegevens kunnen vrijwillig worden meegedeeld.

De gegevensverwerking voor contactname met ons gebeurt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De inhoud van het contactformulier en de door u ingevoerde persoonsgegevens worden intern op een beveiligde manier door de webserver via e-mail naar ons doorgestuurd. Alle e-mails worden overeenkomstig de bepalingen van GoDB tegen manipulatie beveiligd en gearchiveerd.

3. Doorgifte van gegevens

Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats.

Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan derden door, indien:

 • u overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven,
 • de doorgifte overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebt bij de niet-doorgifte van uw gegevens,
 • voor de doorgifte overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c) AVG een wettelijke verplichting bestaat,
 • dit wettelijk is toegestaan en overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) AVG noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

4. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden geplaatst, wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In het cookie worden gegevens opgeslagen, die telkens betrekking hebben op het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor direct kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om ons aanbod gebruiksvriendelijker voor u te maken. Zo gebruiken wij zogenoemde sessiecookies, waarmee wij kunnen vaststellen of u bepaalde pagina’s van onze website al hebt bezocht. Deze cookies worden bij het verlaten van onze website automatisch weer verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onszelf en van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat telkens een waarschuwing verschijnt, voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Een volledige uitschakeling van cookies is eveneens mogelijk, maar kan ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Rechten als betrokkene

U hebt het recht om:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG uitsluitsel te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens – u hebt met name het recht om inzage te verkrijgen van de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden; de categorie van persoonsgegevens; de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt; de verwachte opslagperiode; dat de betrokkene het recht heeft te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist of dat de verwerking wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen; de bron van uw gegevens, wanneer deze niet bij ons werden verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. nuttige informatie over de details ervan;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG onverwijld de rectificatie van onjuiste of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG de wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover de verwerking niet nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen ervan, wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG uw eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken – dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst niet meer mogen voortzetten.

6. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht om overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien daarvoor met uw specifieke situatie verband houdende redenen bestaan of het bezwaar tegen direct marketing is gericht. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail aan

7. Gegevensbeveiliging

Bij uw bezoek aan de website gebruiken wij de gangbare SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie. Of een bepaalde pagina van onze website versleuteld wordt doorgestuurd, kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Verder nemen wij gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de technologische ontwikkeling.

8. Geldigheid en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is de laatste keer bijgewerkt in februari 2024 en is momenteel geldig.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via onze website of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële bepalingen kan een wijziging van deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. De actuele privacyverklaring kunt u op de website altijd raadplegen en afdrukken: http://www.lewens-markisen.de/datenschutz.php.


Afdrukken   E-mailadres