Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten. Afwijkende afspraken worden in geen geval erkend. In het bijzonder mag stilzwijgen over een verwijzing naar tegenstrijdige handelsvoorwaarden niet als een instemming worden geïnterpreteerd.

Elk niet-goedgekeurd gebruik van door ons ter beschikking gestelde afbeeldingen, foto’s, films, tekeningen of andere voorstellingen, gegevens of documenten is verboden. Dit geldt voor elke wijziging, bekendmaking aan derden en publicatie.

2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn vrijblijvend.

Alleen schriftelijke orders worden geaccepteerd. Orders gelden voor ons pas als aangenomen, als ze schriftelijk zijn bevestigd. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van technische belangen wijzigingen uit te voeren, voor zover deze de functie of veiligheid niet wezenlijk beïnvloeden. Indien de orderbevestiging afwijkingen bevat ten opzichte van het order, worden deze als goedgekeurd door de besteller beschouwd, als deze het order vrijgeeft. Afwijkingen op de orderbevestiging gelden eveneens als goedgekeurd, als de besteller binnen 24 uur na ontvangst geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als een order wordt gewijzigd na de voorafgaande ordervrijgave of meer dan 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging, behouden wij ons het recht voor deze wijziging een vast tarief in rekening te brengen.

Bij wijzigingen door de besteller hebben wij het recht om de levertijd indien nodig aan de nieuwe uitvoering aan te passen of te verlengen.

3. Prijzen

De geldende prijslijsten bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen, als de levering meer dan 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt. Alle prijzen zijn onderworpen aan de toepasselijke btw-tarieven, verzendings- en verpakkingskosten en eventuele douanerechten.

Wij behouden ons het recht voor om na tijdige kennisgeving aan de besteller en vóór de levering van de goederen, de prijs van de goederen te verhogen, indien dit noodzakelijk is vanwege algemene prijsontwikkelingen die buiten onze controle liggen (bijvoorbeeld valutaregelingen, nieuwe wisselkoersen, gewijzigde douanerechten, wijzigingen in loon-of materiaalkosten).

4. Betaling

Voor het eerste order van nieuwe klanten vragen wij een vooruitbetaling. Verder worden bij ontvangst van het eerste order de kredietwaardigheid en latere betalingsvoorwaarden gecontroleerd.

Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te worden betaald. Dit geldt, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, ook als bij een vorige levering de betaaltermijn van 30 dagen werd overschreden. Cheques gelden pas na inning als betaling.

Vanaf de vervaldag van de factuur berekenen wij het wettelijke percentage vertragingsrente boven de jaarlijks vastgelegde basisrentevoet van de Deutsche Bundesbank. Bovendien behouden wij ons het recht voor om bij achterstallige betaling een incassobureau te belasten met de inning van de vordering of om de teruggave van de goederen te eisen. In dat geval stemt de besteller ermee in ons toegang tot de goederen te verlenen, om deze te kunnen ophalen.

Indien het gevaar bestaat dat de besteller niet in staat is te betalen, bijv. bij achterstallige betaling of bij ontvangst van dergelijke informatie van een kredietinformatiebureau, zullen wij in geval van een gerechtvaardigd belang en naar eigen goeddunken de betalingsvoorwaarden aanpassen.

5. Verbod van verrekening

De besteller kan onze vordering niet verrekenen met tegenvorderingen, tenzij deze onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

6. Leveringen

De levering vindt in principe af fabriek (Ludwigslust) plaats op kosten en risico van de besteller en in overeenstemming met de toepasselijke leveringsvoorwaarden van Incoterms-code EXW van de actuele International Commercial Terms.

Afwijkende regelingen worden telkens op de geldende prijslijst vermeld. Deelleveringen zijn in redelijke mate toegestaan en kunnen overeenkomstig worden gefactureerd.

De op de orderbevestiging vermelde verwachte leveringsweek is geen vaste leveringsdatum, maar geeft slechts bij benadering de periode aan waarin de levering bij normale afwikkeling van de contractuele relatie kan worden verwacht. Overmacht, maatregelen van overheidswege of bedrijfsstoringen van welke aard ook en problemen met de materiaaltoevoer geven ons het recht om de leveringstermijn of termijn voor de inontvangstneming overeenkomstig te verlengen of om ons geheel of gedeeltelijk uit de koopovereenkomst terug te trekken. Wij zullen de besteller tijdig van dergelijke situaties op de hoogte brengen. Dit geldt voor zover de redenen voor de vertraging van de levering niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid.

Gaascontainers en onderstellen zijn onze eigendom. Deze moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen door de besteller worden leeggemaakt. Wij halen ze uiterlijk na 28 dagen op de plaats van levering op. Na het verstrijken van deze termijn behouden wij ons het recht voor om deze volledig in rekening te brengen.

7. Verzuim van inontvangstneming

De besteller is in verzuim met de inontvangstneming, als hij de goederen om redenen waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, niet accepteert op het tijdstip en de plaats van levering. Zodra de besteller met de inontvangstneming in verzuim is, gaat ook het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte goederen op hem over.

Voor een nieuwe levering en het bijbehorende extra werk worden de leveringskosten, inclusief eventuele andere meerkosten, volledig in rekening gebracht.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht op onze goederen voor, tot alle vorderingen op basis van onze leveringen zijn betaald. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om de goederen zekerheidshalve terug te nemen, zonder dat wij de overeenkomst herroepen.

Wij gaan akkoord met een wederverkoop van onze goederen binnen de normale bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat de besteller niet in gebreke is met de betaling. Dat geldt ook voor de be- of verwerking van onze goederen. Het eigendomsvoorbehoud blijft van toepassing voor de door be- of verwerking verkregen nieuwe producten; daarbij gelden wij als fabrikant en de besteller als bewaarder. Eigendomsverkrijging door de besteller volgens § 950 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) is uitgesloten. Op basis van de be- of verwerking en bewaring komen de besteller geen vorderingen op ons toe. Bij verbinding of vermenging met andere voorwerpen staat de besteller zijn eigendoms- of mede-eigendomsrechten op het gemengde of nieuwe voorwerp aan ons af en bewaart hij dit voor ons met de zorg van een goed koopman.

Vorderingen op derden uit de doorverkoop na be- of verwerking en verbinding of vermenging staat de besteller zekerheidshalve nu al aan ons af, ongeacht uit welke rechtsgrond ze voortvloeien. Met betrekking tot de afgestane vorderingen mag de besteller geen overeenkomsten sluiten voor een afstandsverbod, noch de vorderingen op een andere manier afstaan of verpanden. Als de som van de aan ons afgestane vorderingen onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, zijn wij verplicht om na het eerste verzoek het verschil naar onze keuze vrij te geven.

9. Klachten en garantie

Op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geruild of teruggenomen.

Klachten kunnen alleen schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend. De garantierechten van de besteller veronderstellen dat hij zijn verplichtingen met betrekking tot inspectie en reclame volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) volledig is nagekomen.

De garantierechten van de besteller zijn beperkt tot het recht op correctie of vervangende levering naar onze keuze. Bij correcties of vervangende leveringen moeten de kosten vooraf door de besteller met ons worden besproken en overeengekomen. De besteller zal door ons worden geïnformeerd over de redelijke termijn waarin de correctie of vervangende levering door ons kan worden uitgevoerd. Onze schadeplichtigheid volgens §§ 463, 480, lid 2 en § 635 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet.

Wij verwijzen naar de desbetreffende geldende richtlijnen van LSS Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG.

Gebreken als gevolg van onjuiste montage, met inbegrip van elektrische montage, onjuist gebruik, natuurlijke slijtage of wijzigingen van de goederen door de besteller worden niet erkend. Vorderingen tot correcties of vervangende leveringen vervallen bij het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen.

10. Retourzendingen

Goederen mogen uitsluitend worden geretourneerd na voorafgaande overeenkomst met ons. Niet-overeengekomen retouren worden door ons niet geaccepteerd.

De verzendwijze dient met ons te worden afgesproken, voordat de goederen worden geretourneerd. De transport- en verzendkosten en alle andere eventuele kosten worden volgens de wettelijke bepalingen berekend.

Creditnota’s voor geretourneerde goederen worden afgegeven na ontvangst en keuring van de goederen en na aftrek van de administratiekosten. Indien te retourneren goederen niet binnen 10 dagen nadat de retourzending is overeengekomen, worden verstuurd, blijft de factuur voor de betreffende levering zonder aftrek betaalbaar.

11. Bevoegde rechter

Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden berecht door de rechter in Ludwigslust. Het Duitse recht is van toepassing. Het recht om tegen de contractpartner een eis in te stellen bij de algemeen bevoegde rechter van zijn vestigingsplaats, blijft uitdrukkelijk voorbehouden.

Stand 11/2021


Afdrukken   E-mailadres