Ogólne Warunki Handlowe

1. Informacje ogólne

Nasze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów. Odmienne umowy nie będą uznawane w żadnym przypadku. W szczególności milczenie w odpowiedzi na odniesienie do sprzecznych warunków nie jest uznawane za zgodę.

Zabronione jest jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystywanie udostępnionych przez nas obrazów, zdjęć, filmów, rysunków i innych przedstawień, danych lub dokumentów. Obejmuje to wszelkie modyfikacje, ujawnianie osobom trzecim oraz publikację.

2. Oferty i zawarcie umowy

Nasze oferty są niezobowiązujące.

Zamówienia przyjmowane są tylko w formie tekstowej. Zlecenia uznaje się za przyjęte przez nas dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach interesów technicznych, o ile nie prowadzą one do istotnych zmian w funkcjonowaniu lub bezpieczeństwie. Jeśli potwierdzenie zamówienia zawiera odstępstwa od zamówienia, uznaje się, że zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego, jeśli udzielił on zezwolenia na to zlecenie. Podobnie, odchylenia w potwierdzeniu zamówienia uważa się za przyjęte, chyba że Zamawiający sprzeciwi się temu na piśmie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Jeśli zamówienie zostanie zmienione po jego wcześniejszym zatwierdzeniu lub po upływie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia zryczałtowanej opłaty za zmianę.

W przypadku wprowadzenia zmian przez Zamawiającego jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego dostosowania lub wydłużenia terminu dostawy zgodnie z nowym projektem.

3. Ceny

Obowiązują cenniki obowiązujące w momencie zawierania umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, jeśli dostawa nastąpi później niż 1 miesiąc po zawarciu umowy. Do wszystkich cen dolicza się obowiązujący ustawowy podatek VAT, koszty wysyłki i opakowania oraz ew. wszelkie obowiązujące cła.

Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia ceny towaru, jeśli wymagają tego ogólne zmiany cen, na które nie mamy wpływu (np. przepisy walutowe, nowe kursy walut, zmiany ceł, zmiany płac lub kosztów materiałów), po terminowym powiadomieniu Zamawiającego i przed dostawą towaru.

4. Płatność

W przypadku pierwszych zamówień od nowych klientów, prosimy o płatność z góry. Równolegle do tego, w momencie otrzymania pierwszego zamówienia, przeprowadzana jest kontrola zdolności kredytowej i przyszłych sposobów płatności.

Nasze faktury są płatne w całości w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Obowiązuje to również bez względu na kwotę wartości faktury, nawet jeśli termin płatności 30 dni od poprzedniej dostawy został przekroczony. Czeki uznaje się za płatność dopiero po ich zrealizowaniu.

Od dnia wymagalności faktury naliczamy ustawowo dopuszczalne odsetki za zwłokę powyżej ustalanej corocznie podstawowej stopy procentowej Niemieckiego Banku Federalnego. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zlecenia ściągnięcia należności firmie windykacyjnej lub dochodzenia prawa do wydania towaru w przypadku zwłoki w zapłacie. W tym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia nam towaru do odbioru.

Terminy płatności dopasowujemy według własnego uznania i w przypadku uzasadnionego interesu, jeżeli istnieje ryzyko braku zdolności płatniczej klienta, np. w przypadku zwłoki w płatności lub istnienia odpowiedniej informacji z agencji kredytowej.

5. Zakaz kompensacji

Zamawiający nie może potrącać roszczeń wzajemnych z naszymi roszczeniami, chyba że są one bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

6. Dostawy

Dostawa będzie realizowana na rachunek i ryzyko Zamawiającego na zasadzie "FCA zakład" Ludwigslust, zgodnie z obowiązującymi warunkami dostawy Incoterms EXW aktualnych Międzynarodowych Warunków Handlowych.

Odmienne regulacje są podane w odpowiednich, obowiązujących cennikach. Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie i mogą być odpowiednio zafakturowane.

Podany w potwierdzeniu zlecenia przewidywany tydzień dostawy nie jest stałym terminem dostawy, lecz jedynie w przybliżeniu opisuje okres, w którym można oczekiwać dostawy w normalnym toku stosunków umownych. Siła wyższa, działania urzędowe, jak również wszelkiego rodzaju zakłócenia w pracy i trudności w zaopatrzeniu w materiały uprawniają nas do odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy lub odbioru lub do odstąpienia od umowy kupna w całości lub w części. O takich sytuacjach będziemy informować Zamawiającego w odpowiednim czasie. Obowiązuje to, o ile przyczyny opóźnienia w dostawie nie wynikają z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Palety skrzyniowe i regały są naszą własnością. Muszą one zostać opróżnione przez klienta natychmiast po otrzymaniu towaru. Odbieramy je z miejsca dostawy, najpóźniej po 28 dniach. Po upływie tego terminu zastrzegamy sobie prawo do wystawienia na nie faktury w pełnej wysokości.

7. Zwłoka w przyjęciu towaru

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku odbioru, jeżeli towar nie zostanie przyjęty w miejscu dostawy w momencie dostawy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. Podobnie, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu zakupu przechodzi na Kupującego w momencie zwłoki w odbiorze.

Za ponowną dostawę i związane z nią dodatkowe wydatki, koszty dostawy, w tym wszelkie dalsze dodatkowe wydatki, zostaną naliczone w pełnej wysokości.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do naszych towarów do momentu uregulowania wszystkich należności wynikających z naszych dostaw. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru jako zabezpieczenia bez odstąpienia od umowy.

Wyrażamy zgodę na odsprzedaż naszych towarów w zwykłym obrocie handlowym, pod warunkiem, że Zamawiający nie zalega z płatnościami. Dotyczy to również obróbki lub przetwarzania naszych towarów. Zastrzeżenie własności rozciąga się również na nowe produkty powstałe w wyniku obróbki lub przetwarzania; w tym zakresie jesteśmy uważani za producenta, a Zamawiający za przechowawcę. Nabycie własności przez Zamawiającego zgodnie z §950 BGB jest wykluczone. Zamawiającemu nie przysługują wobec nas żadne roszczenia wynikające z obróbki lub przetwarzania i przechowywania danych. W przypadku połączenia lub wymieszania z innymi przedmiotami Zamawiający przenosi na nas swoje prawa własności lub współwłasności do wymieszanego towaru lub nowego przedmiotu i przechowuje go dla nas z zachowaniem należytej staranności handlowej.

Zamawiający ceduje na nas tytułem zabezpieczenia wszelkie roszczenia wobec osób trzecich z tytułu odsprzedaży, przetwarzania, łączenia lub wymieszania, niezależnie od podstawy prawnej. W odniesieniu do odstąpionych wierzytelności Zamawiającemu zabrania się wyrażania zgody na zakaz cesji lub innego ich odstępowania lub zastawiania. Jeżeli suma odstąpionych nam roszczeń przekracza nasze roszczenia o 20%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia nadwyżki według naszego uznania na pierwsze żądanie.

9. Reklamacje i gwarancja

Towary niestandardowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru, przy czym dochodzenie praw z tytułu wad zakłada prawidłowe przeprowadzenie kontroli i spełnienie obowiązków reklamacyjnych zgodnie z §377 HGB.

Roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi ograniczają się do prawa do usunięcia wad lub dostawy zastępczej według naszego uznania. W przypadku dostaw korygujących lub zastępczych koszty muszą być uzgodnione z nami przez Zamawiającego z wyprzedzeniem. Zamawiający zostanie przez nas poinformowany, w jakim rozsądnym terminie zostanie przez nas dokonana naprawa lub dostawa zastępcza. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza zgodnie z §§ 463, 480 ust. 2 oraz § 635 BGB pozostaje nienaruszona.

Odsyłamy do odpowiednich obowiązujących wytycznych LSS Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG.

Wady wynikające z niewłaściwego montażu, w tym montażu elektrycznego, niewłaściwego użytkowania, naturalnego zużycia lub wynikające z modyfikacji towarów przez Zamawiającego nie będą akceptowane. Roszczenia o późniejsze wykonanie lub dostawę zastępczą wygasają po upływie ustawowych terminów przedawnienia.

10. Zwrot towarów

Towar może być zwrócony tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami. Nie przyjmujemy nieuzgodnionych zwrotów.

Sposób wysyłki musi być uzgodniony z nami przed zwrotem towaru. Obliczenie kosztów transportu i wysyłki oraz innych powstałych nakładów następuje zgodnie z przepisami ustawowymi.

Noty kredytowe za zwrócone towary będą wystawiane po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru oraz po potrąceniu zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej. Jeżeli towar, który ma być zwrócony, nie zostanie wysłany w ciągu 10 dni od uzgodnienia zwrotu, faktura wystawiona za tę dostawę jest wymagalna do zapłaty bez potrąceń.

11. Właściwość miejscowa sądu

Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest sąd w Ludwigslust. Obowiązuje prawo niemieckie. Wyraźnie zastrzega się prawo do pozwania partnera umowy w jego ogólnej właściwości miejscowej.

Stan 11/2021


Drukuj   E-mail